Tgl3
OpenGL 3.x thin bindings.
Tgl4
OpenGL 4.x thin bindings.
Tgles2
OpenGL ES 2 thin bindings.
Tgles3
OpenGL ES 3.x thin bindings.