Module Uucp.White

module White: sig .. end
White space property.


White space property


val is_white_space : Uchar.t -> bool
is_white_space u is true if u has the White_Space property.